عنوان
مدل سازي عددي الگوهاي باد در اطراف يک سلول سهموي خورشيدي بشقابي
نویسنده (گان)
خشنويد,عليرضا
چکیده مقاله
اين مطالعه بر روي پيش بيني هاي عددي ميدان سرعت و فشار اطراف بشقاب سهموي استوار است. همچنين مسير حرکت ذرات را مي توان با استفاده از شبيه سازي مقاله به دست آورد. بررسي توزيع، انتشار و تجمع آلاينده هاي هوا با استفاده از مدل فاز جداگانه انجام گرفته است. در اين مطالعه منبع گرد و غبار بر روي سلول در نظر گرفته شده و تغييرات غلظت آن براي مدت زمان مشخصي تحت تأثير تغييرات سرعت سيال مرجع و زاويه گام مشخص، مورد بررسي قرار گرفته است. به اين گونه ذرات ريز مقياس جامد آئروسل گفته مي شود. ورودي هاي مقاله سرعت باد، جنس ذرات و چگالي آن، قطر و شکل هندسي ذرات گرد و غبار و زاويه گام مي باشند. اين داده ها عموما از داده هاي هواشناسي مراکز استان ها به دست مي آيد. همانطور که مشخص است نشست ذرات در طول زمان منجر به افت کارآيي سلول مي شود. پس بايد به دنبال راه حلي بود که بتوان از تجمع ذرات بر روي سلول مورد نظر کاست. نتايج اين محاسبه عددي ضرائب پسا و برآ، گراديان هاي سرعت و فشار و در نهايت رسيدن به تنش هايي است که به وسيله آن بتوان اثر تجمع آلاينده ها بر روي سلول سهموي مورد نظر را کمتر کرد. همچنين جريان در حالت ناپايا به وسيله گردابه هاي پايدار نمايش داده شده است که مي توان با توجه به آن ساختار کلي ميدان در پائين دست را با بالا دست، مقايسه نمود. محاسبات مسير ذرات گرد و غبار ، يک ارزيابي نسبي از نرخ رسوب دهي، جهت گيري بشقاب و موقعيت سطحي که انباشت گرد و غبار به احتمال زياد اتفاق مي افتد را ارائه مي دهد.

متن کامل مقاله