عنوان
شبيه سازي عددي مدل سه‌بعدي جريان‌سنج الکترومغناطيسي و بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر ساختار جريان
نویسنده (گان)
مويدي,محمد کاظم ;يوسفي,محسن
چکیده مقاله
ديناميک سيالات محاسباتي براي حل مسائل پيچيدة مکانيک سيالات مطرح شد که فرآيند حل آنها به صورت تحليلي قابل انجام نبود. در اين پژوهش از شبيه سازي عددي مدل سه بعدي براي بررسي رفتار يک سيستم مشابه با جريان‌سنج الکترومغناطيسي استفاده شده تا بتوان ميزان دبي عبوري را داخل لوله اندازه‌گيري کرد. همچنين تاثير ميدان مغناطيسي بر جريان پايين دست بررسي و تحليل شد. در واقع فيزيک مسئله به اين گونه است که براي اندازه گيري سيال تراکم ناپذير (آب) در داخل لوله به قطر 100 ميلي متر و طول 400 ميلي متر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته شد. در فاصله 200 ميلي متري از ورودي جريان يک ميدان مغناطيسي ايجاد شده و با عبور سيال از اين ميدان ولتاژ موجود القا شده که مي توان اين ولتاژ را اندازه گيري کرد و با استفاده از قانون فارادي مقدار سرعت و دبي سيال را محاسبه کرد. شدت به وجود آمده در مرکز لوله باعث تغيير رفتار جريان خواهد شد که اين امر در اين مقاله براي شدت هاي مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته شد. نتايج تاثير ميدان مغناطيسي در جريان قبل و بعد از القاي ولتاژ نشان از آن دارد که در شدت هاي پايين تاثير چنداني بر سرعت و فشار و پديده هاي ديگر نمي‌گذارد اما با افزايش شدت سرعت سيال در پايين دست تحت تاثير قرار گرفته و افزايش مي يابد و بالعکس با افزايش شدت مقدار فشار کاهش مي يابد و در شدت هاي خيلي بالا باعث آشفتگي جريان و ايجاد گردابه خواهد شد که همين امر در اندازه‌گيري سيال خطا ايجاد مي‌کند.

متن کامل مقاله