عنوان
بررسي اثر شکل زبري در جريان خزش حرارتي در ميکرو/نانوکانال‌ها به روش شبيه‌سازي مستقيم مونت کارلو
نویسنده (گان)
اميري,علي;ميرنژاد,ناديا
چکیده مقاله
در اين مطالعه اثرات شکل زبري ديواره ميکرو/نانوکانال‌ها در جريان خزش حرراتي در رژيم‌هاي جرياني گذار و آزاد مولکولي بررسي شده است. با توجه به عدم کاربرد‌پذيري فرض محيط پيوسته در اين رژيم‌هاي جرياني، از روش مولکولي شبيه‌سازي مستقيم مونت کارلو براي حل جريان استفاده شده است. به اين منظور ديواره‌هاي داراي زبري مربعي، دايره‌اي و مثلثي مدل‌سازي و با ديواره صاف مقايسه شده است. نتايج نشان مي‌دهد وجود زبري روي ديواره کانال باعث افزايش مقاومت در مقابل جريان شده و دبي جرمي را کاهش مي‌دهد. هرچند چنانچه زبري داراي سطحي به موازات جريان اصلي باشد (مانند زبري مربعي)، مقاومت کمتري در مقابل ايجاد جريان دارد. به نحوي که زبري مربعي کمترين و زبري مثلثي بيشترين کاهش دبي جرمي را ايجاد مي‌کنند. هم‌چنين با افزايش عدد نودسن دبي جرمي به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يابد.

متن کامل مقاله