عنوان
شبيه سازي پخش موج حرارتي گذرا در محيط متخلخل
نویسنده (گان)
محمدي,آرش
چکیده مقاله
حرکت موج حرارتي گذرا در محيط متخلخل با پخش آن در محيط عادي سيال تفاوت دارد. اين تفاوت به علت انتقال حرارت بين دو فاز محيط متخلخل و افت فشار ناشي از آن مي باشد. در زمينه مکان موج حرارتي در حالت پايا کارهاي تجربي و عددي بسياري انجام شده است ولي در زمينه پخش موج حرارتي گذرا کارهاي اندکي انجام شده است. در اين مقاله پخش موج حرارتي گذرا در يک محيط متخلخل به کمک ديناميک سيالات محاسباتي مدلسازي شده است. شبيه سازي با نتايج آزمايشگاهي معتبر مقايسه شده است که اين مقايسه رفتار مناسبي را براي پخش موج حرارتي عددي نشان مي دهد. همچنين اثر دماي هواي ورودي به محيط متخلخل، فشار کاري و درصد تخلخل محيط روي پخش موج حرارتي بررسي شده است.

متن کامل مقاله