عنوان
مدل سازي عددي توده ي آب چگال خزر شمالي با استفاده از مدل HYCOM
نویسنده (گان)
رهنمانيا,عبدالصمد;علي اکبري بيدختي,عباس علي;باباگلي متي کلايي,جواد
چکیده مقاله
اين پژوهش به بررسي نحوه ي شکل گيري توده آب چگال در خزر شمالي و اثرات آن روي جريان خروجي روي تنگه آپشوران مي پردازد. براي نيل به اين هدف از مدل اقيانوسي HYCOM براي يک دوره 10 ساله (1992-2001) استفاده شده است. فاصله ي افقي شبکه هاي مدل حدود 3.5 کيلومتر و مدل شامل 49 لايه هيبريدي مي باشد. گام زماني باروتروپيکي و باروکلينيکي بترتيب 18 و 180 ثانيه درنظر گرفته شده است. معادله حالت از معادله UNESCO با 17 استفاده شده و نيز طرح واره تلاطمي بکار رفته در مدل ملور-يامادا با تراز 2.5 است. در اين پژوهش يخ به مدل اضافه شده است که معمولا در کارهاي گذشته لحاظ نمي شد و در مقايسه با کارهاي گذشته مدت زمان اجراي مدل حاضر طولاني تر شده است. نتايج نشان مي دهد که در نواحي از خزر شمالي آب در اواخر پاييز شروع به يخ زدن کرده و تا حدي که ضخامت يخ هاي تشکيل شده به حدود 55 سانتي متر مي رسد. با توجه به نحوه ي شکل گيري يخ در محيط هاي دريايي تغييرات شوري زير لايه يخ مورد بررسي قرار گرفته است که بيشترين شوري در فصل هاي سرد سال به ثبت رسيده است که به حدود 14 واحد شوري هم مي رسد. نتايج نشان مي دهد که سرعت جريان خروجي که مسقيما از واداشت هاي جوي اثر مي پذيرد نه تنها در ماه هاي مختلف سال متغيير است بلکه در سال هاي مختلف نيز متفاو ت است. به طور نمونه، مقايسه بين تغييرات جريان خروجي در سال 1997 و 2001 نشان مي دهد که سرعت در سال 2001 بيشتر از ميانگين سرعت در سال 1999 است که مي تواند به دليل تغييرات واداشت هاي جوي و يا نيز به زمان پر شدن حوزه خزر شمالي مربوط شود.

متن کامل مقاله