عنوان
حل عددي معادله فرارفت در هندسه کروي روي شبکه يين-يَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده
نویسنده (گان)
ميرزائي شيري,رسول;قادر,سرمد;محب الحجه,عليرضا
چکیده مقاله

متن کامل مقاله