عنوان
تحليل ترموديناميکي و زيست محيطي يک سيستم توليد هم زمان قدرت و گرمايش برمبناي بازيافت حرارت از سيکل توربين گاز
نویسنده (گان)
ابراهيمي مقدم,امير;جباري مقدم,علي;فرزانه گرد,محمود
چکیده مقاله
در مقاله حاضر، يک سيستم توليد دو گانه به منظور توليد هم زمان گرمايش و قدرت ارائه شده است. پيکربندي سيستم پيشنهادي متشکل از سيکل برايتون به همراه بازياب حرارتي و يک مبدل توليد بخار HRSG مي‌باشد. بخار توليد شده به منظور کاربردهاي گرمايشي مي‌تواند در صنايع مختلف مورد استفاده قرار بگيرد. به‌منظور ارزيابي سيستم پيشنهادي، شاخص‌هاي بازده انرژي، بازده اگزرژي و جريمه ساليانه انتشار آلاينده‌ها مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، اثر پارامترهاي مهم مسأله شامل نسبت فشار کمپرسور، دماي ورودي به توربين، بازده‌هاي آيزنتروپيک کمپرسور و توربين بر روي اين سه شاخص ارائه شده است. نتايج بيانگر اين است که با در نظر گرفتن يک دماي ثابت و معين براي هواي ورودي به محفظه احتراق (در اين پژوهش K 850)، افزايش دماي ورودي به توربين و بازده‌هاي آيزنتروپيک کمپرسور و توربين به‌ترتيب باعث کاهش و افزايش بازده سيستم شده و بنابراين ميزان انتشار آلاينده‌ها به محيط‌زيست به‌ترتيب افزايش و کاهش مي‌يابد. همچنين، با بررسي اثر نسبت فشار کمپرسور مشاهده شد که يک نسبت فشار بهينه وجود دارد که باعث حداکثر بازده سيستم و حداقل ميزان انتشار آلاينده‌ها مي‌شود. در شرايط کاري پژوهش حاضر، مقدار نسبت فشار بهينه براي حصول حداکثر بازده و حداقل آلاينده‌ها به‌ترتيب تقريباً 11 و 5/4 مي‌باشد.

متن کامل مقاله