عنوان
بررسي ميزان شدت وقوع برگشت شعله با ابعاد پنجره
نویسنده (گان)
موسوي,سياوش;مهريار,رضا
چکیده مقاله
شبيه سازي آتش و پديده هاي مربوط به آن از اهميت بالايي برخوردارند. برگشت شعله از جمله پديده هاي خطرناک در مکان هاي تحت تهويه است و هنگام آتش سوزي هموراه جان آتش نشانان و ساکنين را تهديد مي کند. به منظور بررسي تاثيرات مساحت دريچه ي تهويه بر چگونگي وقوع برگشت شعله از روش عددي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ در نرم افزار شبيه ساز ديناميک آتش استفاده شد. با بررسي وضعيت هاي مختلف دريچه مشاهده شد که با افزايش مساحت دريچه ي محفظه شدت و احتمال وقوع برگشت شعله کاهش مي يابد. کوچک بودن دريچه ي محفظه تا جايي باعث افزايش شدت پديده مي شد که در وقوع جريان وزني و ورود هوا به محفظه اخلال ايجاد نمي شد.

متن کامل مقاله