عنوان
بررسي آتش استخري بزرگ مقياس در دبيهاي مختلف با روش شبيهسازيگردابههاي بزرگ
نویسنده (گان)
صفرزاده,محمد;حيدري نژاد,قاسم;پاسدارشهري,هادي
چکیده مقاله

متن کامل مقاله