عنوان
تشکيل کتابخانهي FGM با تابع چگالي احتمال بتا براي روش شبيهسازي گردابههاي بزرگ
نویسنده (گان)
صفرزاده,محمد;حيدري نژاد,قاسم;پاسدارشهري,هادي
چکیده مقاله
جريان احتراقي اکثرا جريان اغتشاشي است و يکي از مباحث کليدي در مدلسازي جريان هاي واکنشي اغتشاشي، مدلهاي احتراقي ميباشد. مدلهاي احتراقي در واقع شدت واکنش در جريانهاي واکنشي احتراقي را مشخص مينمايد و ازاينرو يکي از لوازم لاينفک مدلسازي احتراق در حضور اغتشاش ميباشد. از بدو پيدايش مدلسازي احتراق مدلهاي احتراقي مختلفي پيدا شدند که هريک براي مود احتراقي خاص خود جوابگو هستند. مدل احتراقي FGM نيز يکي از اين مدلهاست که براي جريان پيش اميخته و غير پيش اميخته جوابگوست. در روش FGM سعي مي شود متغيير هاي نظير کسر حرمي و دما بر اساس مقدار کسر مخلوط و متغيير پيشرفت واکنش استخراج ميشود. در اين مقاله، ابتدا مقدمه اي به منظور معرفي کلي از روش FGM ارائه مي شود و با بيان لزوم متوسط گيري داده هاي ارام احتراقي، نحوه ي متوسط گيري با استفاده از تابع چگالي احتمال بتا بيان مي شود. همچنين در کتابخانهي اغتشاشي FGM با ازدياد مقدار واريانس کسر مخلوط، مقادير کسر جرمي گونه ها کاهش مي يابد و تمرکز بيشينه ي اين مقادير از محدودهي استوکيومتري به سمت کسر مخلوط حدود0.5 منتقل مي شود.

متن کامل مقاله