عنوان
بررسي عددي و پارامتري مولد گردابه زيرلايه مرزي برروي ايرفويل ناکا 2412
نویسنده (گان)
ابوالقاسمي گل افشاني,حسن;روحي,احسان
چکیده مقاله
در اين پژوهش به بررسي اثر مولد گردابه زير لايه مرزي در جريان کم سرعت پرداخته شده است. مولد گردابه به منظور افزايش نيروي برآ، کاهش نيروي پسا و به تاخير انداختن جدايش جريان برروي ايرفويل ناکا2412 استفاده مي شود. مولد گردابه استفاده شده در اين پژوهش به شکل يک گوه پيشرو با مشخصات ارتفاع h، طول 10h و عرض 5h مي باشد. محل قرار گرفتن مولد در 25 درصد طول وتر انتخاب شده تا در بالادست نقطه جدايش جريان در بيشترين زاويه حمله ممکن که 17 درجه مي باشد، قرار بگيرد. همچنين در اين پژوهش ارتفاعي مناسب براي مولد گردابه مورد نظر بر اساس ضخامت لايه مرزي بدست آمده که برابر با ضخامت لايه مرزي مي باشد. نتايج حاکي از آن است که استفاده از مولد گردابه باعث افزايش نيروي برآ و کاهش نيروي پسا مي شود. همچنين جدايش جريان را به طور قابل ملاحضه اي به تعويق مي اندازد. اين مزيت در زاويه حمله 17 درجه بسيار قابل ملاحظه است چون مشخصات مبدل گردابه بر اساس ضخامت لايه مرزي قبل از نقطه جدايش جريان در اين زاويه بنا شده است.

متن کامل مقاله