عنوان
مشخصات جريان سه فازي گاز- مايع- جامد در فضاي حلقوي يك چاه تحت عمليات حفاري زيرتعادلي
نویسنده (گان)
قبادپوري,سعيد
چکیده مقاله
در اين مقاله با رويكردي عددي مبتني بر مدل چند سيالي تك فشاري جريان دائم سه فازي گاز، مايع، جامد در داليز يك چاه با طول و ابعاد واقعي تحت عمليات حفاري زير تعادلي همراه با توليد همزمان نفت و گاز از مخزن شبيهسازي شده است. كد عددي براساس معادلات يك بعدي پايا در يك مرجع اويلري تهيه شده و صحت نتايج آن با استفاده از دادههاي تجربي يك چاه واقعي، مورد اعتبارسنجي قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد كه شبيهسازي انجام شده در مقايسه با ساير تحقيقات از دقت بهتري برخوردار است. با توجه به اهميت كنترل مشخصات جريان در طول داليز در حين عمليات حفاري، تاثير دبي تزريقي فازهاي مايع و گاز از سر چاه و فشار خروجي از داليز بر روي مشخصات جريان شامل كسرهاي حجمي و سرعت فازها مورد بررسي قرار گرفته است. براساس نتايج بدست آمده، تاثير تغيير دبي تزريقي فازهاي مايع و گاز بر مشخصات جريان در ناحيهي نزديك به ته چاه بيشتر از ناحيهي سرچاهي است در حالي كه تغييرات فشار چوك، بيشتر مشخصات جريان در ناحيهي سرچاهي را دچار تغيير ميكند. بنابراين بسته به موقعيت مورد نياز جهت تغيير مشخصات جريان، مي توان از پارامتر كنترلي مناسب استفاده كرد.

متن کامل مقاله