عنوان
افزايش دقت محاسبه تجربي ضريب پساي يک ايرفويل با احتساب ترم هاي سرعت اغتشاشي در ناحيه دنباله
نویسنده (گان)
طباطبائيان,سياوش;ملکي,غلامحسين;سلطاني,محمد رضا;داوري,عليرضا
چکیده مقاله
در اين مقاله، استخراج ضريب پساي يک ايرفويل مقطع توربين باد مگاواتي به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. در بيشتر روش هاي متداول، با اندازه گيري پروفيل سرعت متوسط در ناحيه دنباله و استفاده از معادله مومنتوم، نيروي پساي وارد بر ايرفويل استخراج مي گرديد. با توجه به ساختار آشفته جريان در ناحيه دنباله، حذف ترم هاي مربوط به آشفتگي و اثرات مستقيم لزجت بر پروفيل سرعت، دقت محاسبه نيروي پسا را کاهش مي دهد. در اين مقاله براي اولين بار، ترم هاي سرعت اغتشاشي در ناحيه دنباله نيز در محاسبات مربوط به تعيين نيروي پسا وارد شده اند. بررسي نيروي پسا در اين حالت با نيروي به دست آمده از روش عددي جريان نشان مي دهد که روش جديد، تطابق بهتري با نتايج حل عددي داشته و با توجه به سهولت اندازه گيري و مدلسازي ترم هاي سرعت اغتشاشي در اين روش، مي توان آن را براي کليه تست هاي مربوط به برسي جريان در ناحيه دنباله توصيه نمود.

متن کامل مقاله