عنوان
تحليل عددي جريان تنش حرارتي غيرخطي در مجراي بين دو استوانه بيضوي هم‌مرکز
نویسنده (گان)
رفيعي نسب,سپهر;روحي,احسان;تيمورتاش,عليرضا
چکیده مقاله
در اين مقاله به مطالعه عددي جريان تنش حرارتي غيرخطي در جريان گاز رقيق‌شده در مجراي بين دو استوانه بيضوي هم‌مرکز پرداخته‌شده است. گاز موردبررسي، گاز تک اتمي آرگون است و شرط مرزي ديواره‌ها دما ثابت لحاظ شده است. سه روش عددي مختلف براي حل اين مسئله استفاده‌شده است. از روش شبيه‌سازي مستقيم مونت‌کارلو استفاده‌شده و حل اين الگوريتم با حل عددي معادله بولتزمن اعتبارسنجي ميشود. همچنين به مقايسه نتايج حل الگوريتم‌ شبيه‌سازي مستقيم مونت‌کارلو با حل عددي گسسته سازي حجم محدود معادله بولتزمن-بَتِنگار-گراس-کروک شاخُف موسوم به دوکس معادلات پيوسته موسوم به جريان کم‌سرعت غير هم‌دما (اسنيت)، که در مقايسه با معادلات ناوير-استوکس داراي جملات تنش‌هاي حرارتي غيرخطي هستند، پرداخته مي‌شود. هر سه حلگر مورداستفاده در نرم‌افزار اپن فم توسعه‌يافته‌اند. جريان در بازه متنوعي از عدد نودسن در رژيم لغزشي مطالعه مي‌شود. ساختار، تعداد و قدرت گردابه هاي شکل‌گرفته در مجرا گزارش خواهد شد.

متن کامل مقاله