عنوان
تحليل خطاي نصب يک دبي‌سنج پيتوتي براي خطوط لوله گاز با استفاده از شبيه‌سازي ميدان جريان
نویسنده (گان)
حسيني مؤخر,علي;بهبهاني نژاد,مرتضي;صفاريان,محمدرضا;زري ميداني,نادرقلي
چکیده مقاله
در اين مقاله به‌منظور اندازه‌گيري جريان عبوري از خط لوله موجود در آزمايشگاه تخصصي گاز، دبي‌سنجي طراحي و در شرايط مختلف کاري و همچنين خطاهاي نصب گوناگون مورد ارزيابي قرارگرفته است. مدل رياضي و نتايج حاصل از شبيه‌سازي عددي جريان سيال عبوري حول دبي‌سنج ارائه‌شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي عددي به کمک نرم‌افزار فلوئنت صورت گرفته است. با مطالعه دقيق مدل‌هاي توربولانسي و عملکرد اين روش‌ها در شرايط مختلف جريان، مدل توربولانسي k-e جهت به دست آوردن گراديان‌هاي سرعت و فشار در نظر گرفته‌شده است. جريان دائم گاز ايده‌آل در حالت تراکم پذير و با فرض جريان آدياباتيک در نظر گرفته‌شده است. طراحي و تحليل عددي به نحوي صورت گرفته است که دبي‌سنج قادر به اندازه‌گيري گستره وسيعي از جريان با سرعت‌هاي مختلف در ورودي لوله جريان باشد. نتايج حاصل از اين تحليل عددي نشان مي‌دهد که ضريب تصحيح جريان حاصل از دبي‌سنج در شرايط مختلف کاري، علي‌رغم گسترده بودن طيف سرعت‌ها در ورودي جريان، از تغييرات نسبتاً کمي برخوردار است و همچنين ميزان خطاي سرعت‌هاي اندازه‌گيري شده به‌وسيله دبي‌سنج در شرايط مختلف کاري و هنگامي‌که دبي‌سنج با خطاهاي نصب مختلف درون‌خط لوله قرارگرفته است، نسبتاً کم است.

متن کامل مقاله