عنوان
طراحي و ساخت غشا نانوفيبري به روش الکترواسپينينگ و بررسي تجربي و تحليلي رفتار دارورساني غشاء ساخته شده
نویسنده (گان)
علي محمدي,مهديه;موسوي شائق,سيد علي;پسنديده فرد,محمد
چکیده مقاله
در چند دهه اخير استفاده از غشاءهاي نانوفيبري به عنوان بستري مناسب براي حمل گونه‌هاي دارويي و زيستي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. براي ساخت اين بسترهاي ميکرو/نانو فيبري روش‌هاي مختلفي وجود دارد. روش الکترواسپينيگ يکي از روش‌هاي کارآمد براي ساخت اين بسترها به شمار مي‌آيد. در پژوهش پيش‌رو، غشاء الکتروريسي شده متشکل از پليمرهاي پلي کپرولاکتون (PCL) و کيتوسان (CS)، ساخته شده است و رهاسازي دارو از غشاء ساخته شده به صورت تجربي و تحليلي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. PCLيک پليمر مصنوعي مي‌باشد که خاصيت آبگريزي دارد و CS يک پليمر طبيعي با خاصيت آبدوستي است. ترکيب اين دو پليمر باعث مي‌شود تا نرخ زيست تخريب پذيري کنترل شود و در نتيجه رهاسازي دارو به مدت طولاني‌تري انجام گردد. بررسي تصاوير ميکروسکوپ الکتروني نشان مي‌دهد که نانوفيبرها داراي اندازه يکنواخت و کيفيت سطح قابل قبولي هستند. در پژوهش انجام شده تاثير مقدار درصد PCL استفاده شده در ساخت نانوفيبرها، بر خواص مکانيکي غشاءهاي توليدي، تخريب پذيري برون بدني غشاء و فرآيند رها سازي دارو، مورد بررسي قرار گرفته است. در انتها مدل رياضي بر مبناي قانون دوم فيک ارائه شده است و نتايج تجربي حاصل از رهاسازي دارو با نتايج حاصل از حل تحليلي مقايسه شده است.

متن کامل مقاله