عنوان
مدل سازي عددي توربين بادي نوع داريوس سه پره در مجاورت بزرگراه يک طرفه
نویسنده (گان)
مغربي,محمد جواد;تودرباري,صادق
چکیده مقاله

متن کامل مقاله