عنوان
آناليز انرژي و اگزرژي نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان به منظور امکان سنجي بهبود راندمان
نویسنده (گان)
خجسته عفت پناه,سعيد;آذري نساز,زهرا;عنبرسوز,مرتضي
چکیده مقاله
بهينه سازي سيستم هاي ترموديناميکي تبديل انرژي، مانند يک نيروگاه سيکل ترکيبي، بواسطه ي وجود فاکتورها و پارامترهاي عملکردي زياد، امري پيچيده است. آناليز انرژي و اگزرژي به عنوان روشي موثر جهت تعيين کميت و کيفيت منابع انرژي و همچنين شناسايي فرصت هاي بهبود عملکرد يک سيستم، استفاده مي شود. در اين مقاله به جهت بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان از ديدگاه انرژي و اگزرژي، با استفاده از اطلاعات طراحي، شبيه سازي ترموديناميکي نيروگاه با نرم افزار ترموفلکس انجام شده است. سپس با تعيين مشخصات کامل ترموديناميکي نقاط مختلف بخش گاز و بخار واحد سيکل ترکيبي مورد مطالعه، نرخ تخريب اگزرژي (بازگشت ناپذيري) براي اجزاي اصلي نيروگاه، محاسبه شده است. بيشترين نرخ تخريب اگزرژي با مقدار 609 مگاوات در محفظه احتراق، به واسطه واکنش هاي شيميايي، اختلاف دماي بالا و اختلاط سوخت و هوا، اتفاق مي افتد که 65 درصد از بازگشت ناپذيري کل را شامل مي شود. اين به آن معناست که محفظه احتراق داراي بيشترين پتانسيل بهينه سازي مي باشد. در نهايت براي درک بهتر از عملکرد هر يک از تجهيزات نيروگاه و شناسايي فرصت هاي بهينه سازي، راندمان قانون اول و دوم ترموديناميک براي اجزاي اصلي واحد سيکل ترکيبي محاسبه و با يکديگر مقايسه شده است.

متن کامل مقاله