عنوان
حل معادله بولتزمن به روش اختلاف محدود فشرده جهت شبيه سازي عددي جريان تراکم پذير گاز رقيق
نویسنده (گان)
عالمي آراني,علي ;هجران فر,کاظم;فولادي,نعمت اله
چکیده مقاله

متن کامل مقاله