عنوان
شبيه‎سازي عددي جريان غيرلزج حول روتور بالگرد در حال پرواز روبه‎جلو با استفاده از روش شبکه‎هاي لغزان بهينه
نویسنده (گان)
هجران فر,کاظم;اعظم پور,محمدهادي
چکیده مقاله
در اين تحقيق، شبيه‎سازي جريان تراکم‎پذير حول روتور بالگردِ در حال پرواز روبه‎جلو با استفاده از روش شبکه‏هاي لغزان بهينه مدنظر قرار گرفته‎است. فرم اويلري- لاگرانژي معادلات اويلر به‎عنوان معادلات حاکم بر مسأله به‎کارگرفته شده و با استفاده از روش مرکزي جيمسون در مکان گسسته‎سازي شده‎است. از روش ضمني دو زمانه با دقت مرتبه دو جهت گسسته‎سازي مؤثر ترم زماني معادلات استفاده شده‎است. حرکت دوراني روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه‎هاي لغزان بهينه اعمال شده‎ و حرکات پيچش، بالزني و ليد-لگ روتور نيز با به‎کارگيري روش فنر خطي به شبکه عددي حول روتور منتقل شده‎است. پرواز روبه‎جلوي يک روتور تمام-مفصل نمونه، که داراي حرکات سيکليک، فلپ و ليد-لگ است، به‎عنوان مسأله نمونه مدنظر قرار گرفته و نتايج به‎دست‎آمده از شبيه‎سازي جريان حول آن با نتايج عددي معتبر مقايسه شده‎است.

متن کامل مقاله