عنوان
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال در يک محفظه سه بعدي با پارتيشن
نویسنده (گان)
پيرمحمدي,محسن;طبري,مجيد
چکیده مقاله
در اين پژوهش به بررسي جابه‌جايي آزاد نانو سيال آب اکسيد آلومينيوم با درصدهاي حجمي مختلف در داخل محفظه مکعبي پرداخته شده است. براي اين منظور يک محفظه مکعبي با طول و عرض و ارتفاع يک متر به همراه دو پارتيشن داخلي که ارتفاع پارتيشن و موقعيت قرارگيري آن‌ها از ديواره‌هاي کناري متغير است، در نظر گرفته شده‌اند. يکي از وجه‌هاي مکعب در دماي گرم و وجه مقابل آن در دماي سرد در نظر گرفته شده‌اند. سپس به بررسي تأثير پارامترهايي نظر عدد رايلي، ارتفاع پارتيشن‌ها، موقعيت قرارگيري پارتيشن‌ها و تأثير غلظت حجمي نانو ذرات در سيال پايه بر روي ميدان جريان و ميزان انتقال حرارت پرداخته شده است. نشان داده شد درصورتي که پارتيشن پايين به ديوار گرم نزديک باشد تاثير آن بر گردابه اصلي جريان جابه‌جايي آزاد، کمتر است. همچنين مشاهده شد که متوسط عدد ناسلت براي نانو سيال آب اکسيد آلومينيوم 5% به طور چشمگيري بيش از سيال آب مي‌باشد اما افزايش بيشتر نانو ذره و تبديل آن به 10% هر چند منجر به افزايش عدد ناسلت مي‌شود اما اين افزايش چشمگير نمي‌باشد.

متن کامل مقاله