عنوان
شبيه سازي حرکت فرازوفرود خالص با روشهاي شبکه ديناميکي و حرکت کل دامنه و ‏مقايسه آنها
نویسنده (گان)
عظيمي,هانيه;جوارشکيان,محمدحسن
چکیده مقاله
در اين تحقيق دو روش مدلسازي حرکت ناپاياي فرازوفرود بالواره شامل حرکت بالواره با شبکه متحرک و حرکت کل دامنه حل از ‏نقطه نظر دقت و هزينه محاسباتي با هم مقايسه شد. در اين شبيه سازي از روش عددي برمبناي حجم محدود جهت گسسته سازي ‏معادلات حاکم و الگوريتم سيمپل براي حل معادلات گسسته استفاده شد. براي شبيه سازي از نرم افزار انسيس فلوئنت 17 بهره ‏گرفته شد. در اين تحقيق، پس از گرفتن استقلال از شبکه، گام زماني و اعتبارسنجي نتايج، عملکرد اين دو روش از نقطه نظر دقت و ‏هزينه محاسباتي در مقام مقايسه قرار گرفت. همچنين اثر دامنه نوسان، بسامد و رينولدز بررسي شد. نتيجه حاصل از اين دو شبيه سازي نشان ميدهد که نتايج ضريب برآ و ضريب رانش در هر دو روش يکسان است ولي هزينه محاسباتي روش حرکت کل دامنه حل ‏کمتر است. علاوه بر آن، در روش شبکه متحرک امکان فروپاشي شبکه در زواياي بزرگ وجود دارد. بنابراين روش حرکت کل دامنه ‏حل از نظر دقت، هزينه محاسباتي و عدم محدوديت زاويه، نسبت به روش شبکه متحرک بهينه است.‏

متن کامل مقاله