عنوان
بررسي امواج ايستاده ناشي از ارتعاش عمودي روي سطح آب پوشيده شده با لايه نازک کشسان
نویسنده (گان)
سرداري,وحيده
چکیده مقاله
در اين مقاله ايجاد امواج سطحي در يک ظرف پر از سيال، که به ‌وسيله‌ يک لايه کشسان شناور پوشيده شده‌است، به‌طور تئوري و تجربي بررسي ‌شد. با اعمال جابجايي‌هاي تناوبي در امتداد قائم به ظرف، امواج ايستاده روي سطح سيال ايجاد شد. امواج ايجاد شده طرح‌هايي با تقارن‌هاي مختلف در سطح سيال تشکيل دادند. دامنه‌ آستانه اين امواج با استفاده از تکنيک ماره اندازه‌گيري شد. عد‌د ‌موج و نرخ تضعيف اين امواج، به ‌صورت تابعي از بسامدهاي اعمالي اندازه‌گيري شده‌است. براي بررسي تئوري مسئله از روش جان مايلز، که بر پايه استفاده از اصل وردش و هاميلتوني استوار است، استفاده شد. در نهايت توافق خوبي ميان نتايج تئوري و تجربي مشاهده شد.

متن کامل مقاله