عنوان
اثر مصرف انار بر تعدیل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
نویسنده (گان)
معصومه رشیدی- هادی غریب-
چکیده مقاله
مقدمه: انار با نام علمي Punica granatum L داراي درخت كوچكي است كه در اقليم‌هاي خشك و نيمه‌گرمسيري و مديترانه‌اي از رشد و باردهي خوبي برخوردار مي‌باشد، انار داراي خاصيت آنتي اکسيداني است و اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مصرف آب انار بر تعديل قند خون افراد مبتلا به ديابت نوع دو انجام شد، روشها: در اين مطالعه که با همکاري يک پزشک گياهي انجام شد 20 بيمار ديابتيک مورد بررسي قرار گرفتند و به اين بيماران توصيه شد در سه وعده قبل از صبحانه، قبل از نهار و شب، هنگام خواب يک ليوان آب انار ميل نمايند، افراد نمونه از بين کساني انتخاب شدند که داراي دستگاه گلوکومتر(دستگاه سنجش خون) در منزل خود بودند و از اين بيماران خواسته شد قند خون خود را در سه وعده(ساعت 6صبح وناشتا، يک ساعت بعد از نهار و ساعت 6بعد از ظهر) اندازه گرفته و در پرسشنامه اي که توسط پزشک همکار تهيه شده و در اختيار بيماران قرار گرفته بود ثبت نمايند، يافته ها: آناليز آماري با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد و با توجه به اينکه فعاليت بدني بيماران تغييري در اين بيست روز نداشت ولي هر 20 بيمار از نظر ميزان قند خون کاهش معني داري را در خون خود داشتند. نتيجه گيري: با توجه به اثر آب انار بر کاهش قند خون در بيماران مبتلابه ديابت نوع دو مي توان آب اناررا براي پيشگيري از بالا رفتن قند خون در افراد ديابتي نوع دو توصيه نمود.

متن کامل مقاله