عنوان
بررسی بازاریابی انار در استان یزد
نویسنده (گان)
جلال سالم-
چکیده مقاله
دربخش كشاورزي استان يزد ،فعاليت باغباني اهميت ويژه اي دارد بطوري كه درحال حاضر 5/53 درصد از كل اراضي كشاورزي،زير كشت محصولات باغباني مي باشد و در بين محصولات باغباني پس از محصول پسته و بادام انار با 5240هكتار سطح زير كشت بارور و508هكتار نهال وتوليد 67338تن محصول در سال 1389جايگاه ويژه اي در توليد انار كشور و اقتصاد كشاورزي استان دارد.با توجه به اين موضوع كه بازاريابي آخرين حلقه از زنجيره توليد محصول است ومشكلات وعدم كارائي آن مي تواند توانائي هاي توليد يك محصول را نيز ضايع كند وبا لحاظ اينكه انار در گروه محصولاتي است كه قيمت آن با مكانيزم بازار تعيين مي گردد وبر اساس آمار موجود نوسان زيادي بويژه درسطح توليد كننده وجود دارد، در اين تحقيق در سال 1388 با استفاده ازمطالعات ميداني ومطالعات كتابخانه اي مسائل ومشكلات مختلف بازار رساني اين محصول استان يزد بررسي گرديده است . در اين راستا ضمن شناسايي مسيرهاي بازاررساني ، حاشيه بازار عمده فروشي ، خرده فروشي وكارايي بازار محاسبه و. با مصاحبه حضوري باصادركنندگان وبررسي اسناد ومدارك مشكلات صدور محصول بررسي شده است.. بر اساس نتايج بدست آمده نوسان قيمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار مهمترين مشكلات توليد كنندگان در زمينه بازار انار است. بازار داخلي انار مسير ساده اي دارد و خدمات بازاريابي نظير درجه بندي ، بسته بندي و تبديل بر روي آن انجام مي شود . در اين بازار خريداران محلي نقش مهمي به عهده دارند و سهم توليد كننده از قيمت نهايي انار بيش از 50 درصد و بيشترين هزينه بازار رساني مربوط به هزينه محل كسب و سرمايه در گردش است . كارايي بازار انار بالاي 35 درصد است.

متن کامل مقاله