عنوان
محاسبه مزیت نسبی تولید انار در استان یزد
نویسنده (گان)
جلال سالم-
چکیده مقاله
انار از جمله محصولات صادراتي استان يزد مي باشد و به لحاظ اهميت اقتصادي آن در اقتصاد كشاورزي شهرستانهاي يزد،تفت ،مهريز،اردكان ،صدوق و ميبد استان يزد و جهت حفظ كميت و كيفيت اين محصول محاسبه مزيت نسبي توليد محصول ضروري است .در اين تحقيق بااستفاده از مطالعات ميداني و كتابخانه اي مزيت نسبي توليد انار در استان يزد با معيار هزينه منابع داخلي (DRC) برآورد شده است DRC در واقع يك معيار فايده به هزينه است با اين تفاوت كه در روش فايد به هزينه، كل هزينه واقعي و سوددهي مورد مقايسه قرار مي گيرد اما در روش DRC هزينه خالص منابع داخلي، با كل صرفه جويي خالص در ارز خارجي مقايسه مي شود. از طريق بكارگيري اين روش، مي توان هزينه فرصت منابع صرفه جويي شده را با هزينه حداقل بدست آمده از هر واحد ارز خارجي، برآورد نمود اين معيار كارايي توليد داخلي را نسبت به بازار بين المللي اندازه گيري مي نمايد و در حقيقت نشان مي دهد كه آيا هزينه ها يا منافع اجتماعي در توليد يك كالا، بيشتر از هزينه واردات آن است؟ در نتيجه ضريب DRC مي تواند بعنوان معيار اندازه گيري مزيت نسبي توليد يك كالا مورد استفاده قرار گيرد..بر اساس نتايج تحقيق توليد انار در استان يزدعلي رغم تنگناهاي موجود در زمينه توليد داراي مزيت نسبي است .

متن کامل مقاله