عنوان
ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت انار در استان اصفهان با استفاده از GIS
نویسنده (گان)
جعفر کریمی-
چکیده مقاله
نظر به اينکه توليد مواد غذايي بهتر و بيشتر يکي از مسائل مهم دنياي کنوني به شمار مي آيد و از آنجا که توليد محصول و قابليّت هاي کشاورزي هر منطقه به هوا و مشخصات اقليمي و محيطي آن بستگي دارد ، مطالعه ي سازه هاي جوّي و محيطي مؤثر بر کشاورزي از اهميّت ويژه اي برخوردار است. امروزه فناوري اطلاعات به عنوان بستري مطمئن و غير قابل انکار براي گسترش کشاورزي دقيق به شمار مي آيد. از محصولات مهم استان اصفهان، انار مي باشد و به همين منظور در اين پژوهش به پهنه بندي آگروکليماي کاشت انار به لحاظ شرايط دمايي در استان اصفهان پرداخته شده است. بدين منظور داده هاي مورد نياز( حداقل دما ي ماه ژانويه، فوريه و دسامبر، حداکثر دماي ماه ژوئيه و ارتفاع ايستگاه ها) طي دوره18 ساله(1990-2008) از سايت هواشناسي استان اصفهان براي کليه ايستگاه هاي سينوپتيک و کليماتولوژي (تعداد 25 ايستگاه) اخذ و سپس با استفاده از نرم افزار GIS با توجه به عناصر اقليمي مورد نياز درخت انار، با روش Kriging نقشه هاي مورد نياز ترسيم و سپس با استفاده از روش Overlay نقشه مناطق مستعد کاشت انار، ترسيم گرديدند. نتايج حاکي از آن بود که نواحي غربي، شرقي و محدوده هاي اردستان و کاشان، داراي شرايط نامساعد جهت کشت انار و تنها محدوده مرکزي استان، داراي شرايط مساعد جهت کشت انار برخوردار مي باشند.

متن کامل مقاله