عنوان
بررسی مزیت نسبی انار ایران
نویسنده (گان)
سیدمجتبی مجاوریان- فاطمه رسولی-
چکیده مقاله
انار يکي از محصولات مهم باغي در ايران بوده و در سطح جهاني نيز انار ايران سهم عمده اي از توليد جهاني را در بر مي گيرد. در اين بررسي با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشکار، به پتانسيل صادراتي اين محصول پرداخته مي شود. داده هاي تحقيق مربوط به دوره زماني 1378-1385 بوده است. مزيت نسبي در سالهاي مختلف محاسبه و روند آن استخراج گرديد. نتايج نشان داد در اين محصول مزيت نسبي در حال از دست رفتن است. با توجه به حجم وسيع توليد پيشنهاد مي شود در سياست هاي حماتيتي مربوطه تجديد نظر گردد.

متن کامل مقاله