عنوان
مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار كوهدشت لرستان
نویسنده (گان)
احسان اله زیدعلی- سید کریم موسوی-
چکیده مقاله
دستيابي به اطلاعات ناشي از حضور گياهان هرز، آفات و بيماريهاي باغات انار باعث بهبود تصميمات مديريتي در رابطه با کاستن از مشکلات مربوط به آنها مي¬شود. در اين پژوهش، فلور علف‌هرز و فون آفات و بيماريهاي گياهي در سطح انارستان‌هاي شهرستان كوهدشت طي سال 1387 مورد ارزيابي قرار گرفت. ميانگين تراكم جمعيت علف‌هاي‌هرزي براي باغ‌هاي قديم51/23 درصد بيشتر از باغ‌هاي جديد بود. در انارستان‌هاي جديد، علف‌هرز چند‌ساله پنجه‌مرغي مهمترين گونه شايع بود.گونه يك‌ساله گلرنگ‌وحشي در رده مهم و شش گونه ماشك‌گل‌خوشه‌اي، خردل‌وحشي، يونجه‌گل‌زرد، كاهوي‌وحشي، يولاف‌وحشي و خللر گونه‌هاي با اهميت متوسط بودند. در سطح انارستان‌هاي جديد غالبيت نسبي با گونه‌هاي يك‌ساله پهن‌برگ بود. در انارستان هاي قديمي، سه گونه ارزني، ساق ترشك و بارهنگ‌كبير مهمترين گونه‌هاي شايع بودند. گونه‌هاي گندمك و توت‌روباه به ترتيب رتبه‌هاي مهم و اهميت متوسط را به خود اختصاص دادند. بدين ترتيب در انارستان‌هاي قديمي نيمي از گونه‌هاي مهم، چند‌ساله بودند. اين موضوع گوياي غالبيت يافتن گونه‌هاي چند‌ساله در مقايسه با يك‌ساله‌ها به تبع افزايش سن باغات است. از ميان آفات، بيماري‌هاي گياهي و ساير خسارت‌هاي وارده در سطح انارستان‌هاي منطقه زير تنگ سياب مسأله آفتاب‌سوختگي نمود عيني‌تر داشت. مسأله آفتاب‌سوختگي به خصوص در سطح انارستان‌هاي جديد شايع‌تر بود. ميانگين آفتاب‌سوختگي ميوه‌ها براي انارستان‌هاي جديد و قديم به ترتيب 40 و 10 درصد بود. بر اساس مطالعه فونستيك صورت گرفته آفات كرم گلوگاه انار و كنه‌ها و بيماري‌هاي لهيدگي گل‌گاه مربوط به قارچ‌هاي Asporgilus spp. و Mucor spp. نيز در سطح انارستان‌هاي منطقه زير تنگ سياب مشاهده شد.

متن کامل مقاله