عنوان
بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
سمانه سادات همراز- محمد قربانی- بهاره سادات همراز-
چکیده مقاله
چکيده ايران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع، كيفيت، سطح زير كشت، توليد و صادرات انار مقام اول دنيا را داراست. كشت و پرورش انار از زمانهاي باستان در ايران متداول بوده است. در اين مطالعه سعي بر آنست تا با بهره¬گيري از تابع توليد تعميم يافته، نقش عوامل توليد و علل الخصوص استفاده از مبارزه بيولوژيک براي مبارزه با کرم گلوگاه انار، بر ريسک و ميانگين توليد انارکاران استان خراسان رضوي مورد بررسي قرار گيرد. اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل 72 پرسشنامه از باغداران انار حاصل شده است. نتايج اين بررسي نشان داد که مصرف بيشتر نهاده¬هاي نهاده¬هاي آب،کود ميکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نيروي¬کار، ماشين¬آلات، سطح زيرکشت و کود دامي ميزان ريسک توليدي را افزايش مي¬دهد. از ميان اين متغيرها تنها تاثير متغيرهاي کود دامي، سطح زيرکشت، ميزان استفاده از ماشين¬آلات و آب مصرفي معني¬دار مي¬باشد. همچنين تاثيرگذاري نهاده¬هاي سطح زيرکشت، ميزان کود پتاسه مصرفي، ميزان کود ميکرو مصرفي، آب مصرفي، مبارزه بيولوژيک بر ميانگين توليد و ريسک توليدي مشابه است. ساير نهاده¬ها در دو الگو داراي تاثيرگذاري عکس مي¬باشند.

متن کامل مقاله