عنوان
بررسی تحلیلی جایگاه تصویر ادراکی انار ایران در بین رقبای عمده با استفاده از تحلیل محتوای Insight
نویسنده (گان)
احسان شاهسوند هراتی- مهدی ثقفی- حسین آیین فر-
چکیده مقاله
کشور ايران خاستگاه بومي بسياري از محصولات کشاورزي بوده و در توليد اين محصولات از مزيت هاي اقتصادي عمده اي برخوردار مي باشد. متأسفانه استفاده از روش هاي سنتي بازرگاني و عدم وجود راهبردهاي مبتني بر اصول علمي بازاريابي سبب شده است که اين محصولات نتوانند در سطح بين المللي تصوير ادراکي را ايجاد نمايند که به طور شايسته اي منعکس کننده ويژگي هاي برتر محصول ايراني باشد. غالباً کشورهاي رقيب با استفاده از اين خلأ، جايگاه ايران را در انتهاي زنجيره عرضه محصول در اختيار گرفته و از اين بابت بدون زحمت سهم عمده اي از ارزش افزوده آن را کسب مي نمايند و در عين حال اين امر خود سبب ناکارآمدي بسياري از تلاش ها در جهت ايجاد نام تجاري موفق براي محصولات ايراني مي گردد. در اين راستا هدف از پژوهش حاضر بررسي و تحليل جايگاه تصوير ادراکي محصول انار ايران است تا از طريق مقايسه آن با ساير رقباي عمده، ميزان شناسايي و اقبال عمومي اين محصول توسط مشتريان بالقوه مورد مطالعه قرار گيرد. اين تحقيق با استفاده از روش تحليل محتوا و بر اساس داده هاي جمع آوري شده با فناوري insight بر مبناي تحليل روندهاي جستجو، در بين سال هاي 2005 تا 2011 انجام پذيرفته است و کشورهاي ايالات متحده، چين، هند، ترکيه و افغانستان به عنوان توليد کنندگان عمده اين محصول در کنار ايران مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که با وجود مزيت هاي رقابتي توليدي براي انار ايران، در عرصه تجارت بين المللي رقباي عمده ايران توانسته اند تصوير ادراکي قدرتنمدتري براي محصولات خود ايجاد نمايند و روندها حاكي از تأثير مثبت فعاليت هاي بازاريابي آنان در سال هاي اخير مي باشد. از اين نقطه نظر در بين کشورهاي مورد مقايسه در حال حاضر کشورهاي هند، ترکيه، آمريکا و چين به ترتيب در جايگاه هاي بالاتري نسبت به ايران قرار گرفته اند. در اين بين انار ايران تنها نسبت به افغانستان از موقعيت بهتري برخوردار است. در پايان بر اساس تحليل هاي ارائه شده پيشنهاداتي براي موقعيت يابي و بهبود تصوير ادراکي انار ايران در بين مشتريان بالقوه در بازار جهاني مطرح گرديده است.

متن کامل مقاله