عنوان
ارزیابی راندمان انرژی در باغات اناراستان یزد ،شهرستان ابرکوه(دشت گاشار)
نویسنده (گان)
بهادر روشن ابرقوه-
چکیده مقاله

چکيده گردش انرژي يکي ازمباحث بوم شناسي کشاورزي است و درنقاط مختلف جهان نسبت انرژي خروجي و ورودي در اکوسيستمهاي مختلف کشاورزي محاسبه شده است (کوچکي و حسيني ،1368) يکي از راههاي برآورد توسعه کشاورزي استفاده از روش جريان انرژي است. (1994،Schroll)دراين بررسي سيرانرژي در اکوسيستم باغات انار شهرستان ابرکوه(استان يزد ) با استفاده از آمار واطلاعات سازمان جهاد کشاورزي و تهيه پرسشنامه از باغداران برتر شهرستان در سال 1387 محاسبه گرديد. نسبت ستاده به نهاده،راندمان انرژي بکار رفته85962034 کيلوکالري در هکتار وميزان انرژي توليدي 56390250 کيلو کالري در هکتار است. همچنين ميزان کارايي انرژي 52/1 مي باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بيشترين انرژي مصرفي مربوط به استفاده از كود ازت معادل 7/30 درصد و بعد ابياري معادل 1/26 درصد مي باشد .همچنين كمترين انرژي مصرفي در اين اكوسيستم،مربوط به نيروي كارگر است.


متن کامل مقاله