عنوان
برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
سمانه سادات همراز- ناصر شاهنوشی-
چکیده مقاله
انار از جمله مهمترين محصولات کشاورزي صادارتي ايران است. استان خراسان رضوي داراي جايگاه مهمي در توليد اين محصول در سطح کشور مي¬باشد. مزيت نسبي يکي از ابزارهاي کارآمد براي تصميم¬گيري در توليد و تجارت محصولات مي¬باشد كه از دو بعد جايگزيني واردات و توسعه صادرات حائز اهميت مي‌باشد. در اين راستا هدف کلي مطالعه حاضر، بررسي و تعيين مزيت نسبي محصول انار در 9 شهرستان منتخب استان خراسان مي¬باشد. بخشي از داده¬ها و اطلاعات مورد نياز مطالعه در زمينه با هزينه توليد اين محصول از آمار منتشره توسط سازمان جهاد کشاورزي دو استان استفاده شده است و بخش ديگر آن از پايگاههاي اينترنتي FAO و Comtrade گردآوري شده است. به منظور تعيين مزيت نسبي محصولات مورد مطالعه از نظريه ريکاردو و هکشر- اهلين بهره گرفته¬شد. بر اين اساس از شاخص هاي نوع اول يعني DRC، SCB و NSP و RCA استفاده گرديده است. نتايج اين مطالعه نشان داد که تمامي شهرستان¬هاي منتخب در توليد محصول انار داراي مزيت نسبي هستند. همچنين نتايج مويد بالا بودن ظرفيت توليدي محصول انار شهرستان¬هاي استان خراسان رضوي مي¬باشد.

متن کامل مقاله