عنوان
مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی کشت محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
سمانه سادات همراز- ناصر شاهنوشی-
چکیده مقاله
ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده انار در جهان شناخته شده است. معذالك با دقت ويژه بر فرآيند توليد و فاصله داشتن باغداري ايران از روشهاي نوين و استفاده نامناسب از نهادهاي توليد و راندمان نامناسب توليد باغات انار در سطح كلان، ضرورت ارتقاء آموزش و اطلاع رساني صحيح به دست اندركاران و فعالين اين رشته را نمايان ميسازد. با توجه به محدوديت بسياري از نهاده¬ها و عوامل توليدي در بخش کشاورزي و همچنين ويژگي¬هاي اقليمي و جغرافيايي متفاوت در مناطق مختلف، گام برداشتن بر اساس اصل مزيت نسبي در منطقه از اهميت بالايي برخوردار است(9). مزيت نسبي يکي از ابزارهاي کارآمد براي تصميم گيري در توليد و تجارت محصولات مي¬باشد كه از دو بعد جايگزيني واردات و توسعه صادرات حائز اهميت مي‌باشد. بخش كشاورزي استان خراسان رضوي به¬عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين توليدكنندگان محصولات كشاورزي با برخورداري از ظرفيت¬ها و توانمندي¬هاي وسيع با¬بيش از 95/1113 هكتار سطح زير¬كشت محصولات زراعي و باغي و با توليد بيش از 7574950 تن از انواع محصولات زراعي و باغي و دامي جايگاه تعيين¬كننده¬اي در اقتصاد ملي و استان داشته و نقش مهمي در تامين نيازهاي حياتي جامعه، امنيت غذايي، تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع و ايجاد اشتغال داشته است. اين استان در توليد محصولات باغي از قبيل پسته و گلابي رتبه دوم كشوري را داراست(22). اين مطالعه به بررسي الگوي کشت موجود محصول انار در9 شهرستان منتخب استان خراسان رضوي و مقايسه آن با الگوي حاصل از شاخص هزينه منابع داخلي مي¬پردازد. داده¬هاي مورد استفاده در اين مطالعه از طريق تکميل 400 پرسشنامه در شهرستان¬هاي منتخب به دست آمده¬است. نتايج بيانگر اين است که در اکثر شهرستان¬هاي مورد بررسي الگوي کشت موجود با الگوي کشت مبتني بر مزيت نسبي سازگار نيست.

متن کامل مقاله