عنوان
بررسی عوامل کاهنده محصول انار در ایران
نویسنده (گان)
زهرا دهداری ابراهیمی- لیلا شجاعی-
چکیده مقاله
قدمت انار چنانچه در کتب معتبر ذکر شده، بسيار زياد است و مي توان آن را به زمان کتاب هاي مقدسي همچون تورات و انجيل استناد کرد . در قرآن مجيد نيز از آن صحبت به ميان آمده و کلمه " رمّان " چندين دفعه تکرار گرديده است . با اين وجود بنا به علت هاي مختلف موضوع تحقيقات علمي زيادي واقع نشده است و کتب و مقالات اندکي در اين زمينه به چشم مي خورد . اخيراً به همت مسئولان ، سمينارهاي گوناگوني برگزار شده است و تا حدودي محققين را بر آن داشته تا در مورد اين محصول ارزشمند که در سخت ترين شرايط آب و هوايي هم رشد مي کند و توقع غذايي اندکي نيز دارد ، تلاش و کوشش بيشتري به خرج دهند و دقت خود را مصروف تحقيق در اين رابطه نمايند. همچنين به دليل آنکه انار بومي ايران است و در کشورهاي خارجي کمتر ديده مي شود ، ( و يا به چندين رقم زينتي و يا در برخي موارد رقم هاي اهلي محدود مي شود) مقالات خارجي نيز اندک هستند وليکن تاکنون بيش از 85 عامل زنده و غير زنده از نقاط مختلف دنيا گزارش شده است که در شرايط مختلف مي توانند به قسمتهاي مختلف درخت انار خسارت وارد آورند . بطور کلي عوامل مؤثر در کاهش کمي کيفي محصول انار به دو گروه عمده تقسيم مي شوند: عوامل غير زنده - عوامل زنده هدف اصلي نگارش اين مقاله معرفي و بررسي عوامل کاهنده محصول انار ايران مي باشد .

متن کامل مقاله