عنوان
دستیابی به ارقام برتر و نرم-دانه انار(Punica granatum L.) با استفاده از ژرم پلاسم بومی و برنامه های بهنژادی
نویسنده (گان)
رحیم قره شیخ بیات-
چکیده مقاله
چکيده: انار يک ميوه صادراتي ارزآور و يک منبع درآمد ملي است. ارقام تجاري و ممتاز داخلي عليرغم داشتن ويژگي هاي کاملا متمايز و برجسته داراي هسته سخت هستند که مربوط به پوشش جنين(Integument) است. در اين ارقام اين پوشش کاملا سخت و استخواني مي شود و با توجه به ايکه عموماهسته بخش زيادي از آريل(Aril) را شامل مي شود، لذا تازه خوري آن را با محدوديت مواجه ساخته و نيز در توليد محصول خشکباري انار(اناردانه) که در ارقام نرم دانه رايج است، ايجاد اختلال مي نمايد. در بررسي مقدماتي انجام گرفته بر روي کلکسيون هاي انار کشوري واقع در ساوه و يزد، تعداد 26 واريته که با عنوان نرم دانه نگهداري شده اند شناسائي شد. مطالعات اوليه بر روي اين واريته ها نشان داد تعدادي از آنها عليرغم ريز بودن دانه دانه يا هسته، مشکل سختي دانه را دارند، لذا ليست موجود در يک غربالگري اوليه به 14 واريته محود گرديد. با توجه به اينکه در نظر بود تا اين ارقام در برنامه هاي بهنژادي با انجام تلاقي هاي لازم ادامه پيدا کند، بنابراين لازم بود تا در انتخاب والدين دقت کافي به عمل آيد تا دسترسي به هدف اصلاحي مورد نظر در حجم کمتري از کار ممکن گردد. نهايتا پس از انجام مطالعات مربوط به ويژگي هاي کمي و کيفي واريته هاي فوق شامل:اندازه ميوه، خصوصيات چشائي و نيز حساسيت به آفات و بيماري هاي رايج، تعداد معدودي توان رقابتي خود را با ارقام مشهور نشان دادند. در اين تحقيق که به صورت مشترک در ايستگاه تحقيقات انار ساوه و يزد انجام شد، مشخصات سه ژنوتيپ برتر جهت استفاده در برنامه هاي دورگ گيري تعيين گرديد.

متن کامل مقاله