عنوان
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
محمد قربانی- سمانه سادات همراز- بهاره سادات همراز-
چکیده مقاله
در سالهاي گذشته مبارزه با آفات با مشکلات و فراز و نشيب¬هاي بسياري همچون تاثير نا مطلوب آفتکشها و سموم بر محيط زيست و تاثيرات باقيمانده اين سموم بر سلامت انسانها روبرو بوده است. بر همين اساس، مبارزه بيولوژيک براي مبارزه با آفات طراحي شده است. در اين مطالعه به بررسي مهمترين عوامل موثر بر تفاوت بين خسارت ناشي از مبارزه بيولوژيک و مبارزه شيميايي با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوي با استفاده از الگوي تحليل تمايزي پرداخته شده و اهميت نسبي هر يک از اين عوامل مورد بحث قرار گرفته است. آمار و اطلاعات مورد نياز از طريق انجام مصاحبه و تکميل پرسشنامه در شهرستان¬هاي استان خراسان رضوي جمع¬آوري شده است. نتايج مطالعه نشان داد متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مانند سطح زيرکشت، سن بهره بردار و ... بر ايجاد شکاف بيشتر در تفاوت بين خسارت بين اين دو روش موثرند. بر اين اساس تشويق سياستهاي مبتني بر انجام مبارزه بيولوژيک، ايجاد دوره هاي ترويجي براي آگاهي بيشتر کشاورزان به منظور اجراي آگاهانه¬تر مبارزه بيولوژيک پيشنهاد شد.

متن کامل مقاله