عنوان
بررسی سازگاری و استقرار ارقام مختلف انار در شرایط سبزوار
نویسنده (گان)
اسماعیل فیله کش-
چکیده مقاله
چكيده: شهرستان سبزوار از مراكز قديمي كشت انار در خراسان محسوب مي گردد و مناطق كشت اين محصول اغلب در بخش مركزي و داورزن مي باشد. برخي از ارقام اين شهرستان جنبه تجاري داشته و در سطح كشور شناخته شده است. با هدف تنوع بخشي و معرفي ارقامي كه در نقاط مختلف كشور كشت مي شود، طرح سازگاري و ايجاد كلكسيون انار در ايستگاه آبخوان سبزوار از سال 1385 با انتقال 112 رقم از كلكسيون انار يزد و قلمه گيري از آنها آغاز و در زمستان همان سال غرس80 رقم انار از خزانه به زمين اصلي انجام شد. در سال 89-88 حدود 100 رقم ديگر نيز قلمه گيري ،که حدود 50 رقم از قلمه ها در زمستان 89 به عرصه انجام گرفت. درطي اين مدت عمليات داشت انجام و گونه ها به طور کامل استقرار يافتند . با توجه به استقرار بيش از 120 رقم انار برنامه گزينش ارقام تجاري موجود در سطح کشور و بررسي سازگاري آنها در منطقه در دست تهيه بوده و اميد است در سال جاري اين مهم انجام گيرد . اين کلکسيون با توجه به تنوع ارقام و محيط كاري، عرصه اي مناسب براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجوئي و نيز انجام کار هاي ترويجي و تحقيقي در استانهاي خراسان مي باشد.

متن کامل مقاله