عنوان
شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی
نویسنده (گان)
شادی بصیری- رضا فرهوش-
چکیده مقاله
انار با نام علمي Punica granatum از خانواده پونيکاسه بومي مناطق نيمه گرمسيري ايران مي باشد. هسته انار، حاوي ترکيب روغني با ارزش تغذيه اي بالا بوده كه غني از ترکيبات مختلف مي باشد وکاربردهاي زياد در صنايع خوراکي، دارويي و بهداشتي دارد. در اين تحقيق پاره اي خواص فيزيكوشيميايي روغن هسته انار مورد بررسي قرار گرفت. مقادير روغن و رطوبت هسته ها به ترتيب 33/17 و 75/3 درصد بودند. انديس پراكسيد روغن 79/0 ميلي اكي والان اكسيژن بر كيلوگرم روغن، انديس اسيدي 56/0 ميلي گرم پتاس برگرم روغن، انديس مقاومت اكسايشي 9 ساعت، ويسكوزيته 57/155 سانتي پواز، انديس رفراكتيو ( 5095/1 – 5088/1 ) و انديس رنگ ( قرمزي/ زردي) 71/6 اندازه گيري شد. اسيدهاي پونيسيك ، لينولئيك و اولئيك اسيدهاي چرب غالب در روغن بودند. ساختار تري گليسيريدهاي موجود در روغن شناسايي و تعيين مقدار شد. مقادير كلي تركيبات فنلي و توكولي روغن هسته انار به ترتيب 3/168 و 95/425 ميلي گرم بركيلوگرم روغن تعيين و نوع تركيبات آنها به وسيله HPLC نيز شناسايي و تعيين مقدار شدند. خواص حرارتي روغن هسته انار به روش DSC مورد ارزيابي قرار گرفت . با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود كه روغن هسته انار كه حاوي مقادير بالاي پلي فنل ها و توكول ها است، مي تواند به عنوان منبع خوبي از آنتي اكسيدان هاي طبيعي مورد استفاده قرار گيرد.

متن کامل مقاله