عنوان
تاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نی ریز
نویسنده (گان)
زهره صداقت کیش - نوراله معلمی - مجید راحمی - سید محمد حسن مرتضوی - اسماعیل خالقی -
چکیده مقاله
به منظور بررسي نقش تغذيه بر بهبود کيفيت ظاهري ميوه انار، در سال 1388 سولفات¬روي 0، 3/0 و 6/0 درصد در زمان کامل شدن سطح برگ جوان و اوره 0، 5/1 و 3 درصد در زمان 2 هفته بعد از اوج گل دهي محلول پاشي شدند. آزمايش به صورت فاکتوريل دو عاملي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد صورت گرفت. نتايج نشان داد ترک خوردگي ميوه با وزن پوست و ميزان عناصر روي و نيتروژن برگ همبستگي معکوس دارد. هرچند تيمارهاي اوره و سولفات روي به تنهايي و يا برهمکنش آن ها از نظر آماري تاثير معني داري بر صدمات آفتاب سوختگي نداشتند ولي مشاهده شد امکان کاهش صدمات ترک خوردگي و آفتاب سوختگي ميوه با کمک عناصر روي و نيتروژن وجود دارد.

متن کامل مقاله