عنوان
بررسی فعالیت ضد میكروبی پوست انار بر علیه عوامل بیماریزای غذایی
نویسنده (گان)
فاطمه علیمحمدی- مسعود یقبانی- فرزاد غیبی-
چکیده مقاله
مسموميت‌هاي غذايي مثل ليستريوسيس و بيماري‌هاي ناشي از ظهور پاتوژن‌هاي مقاوم به دارو (مانند استافيلوكوكوس اورئوس)، در سطح جهاني به عنوان مخاطرات محيطي در تامين غذا و سلامتي انسان شناخته شده‌اند. از طرفي بازدارنده‌هاي طبيعي بر عليه ميكروارگانسيم‌هاي پاتوژن در بسياري از گياهان كشف شده‌اند. در اين بررسي فعاليت ضد ميكروبي عصاره‌هاي مختلف بدست آمده از پوست انار در دو محيط آزمايشگاهي و مواد غذايي بر عليه عوامل بيماريزاي ناشي از مواد غذايي ارزيابي گرديده است. عصاره 80 درصدي متانولي پوست انار، بازدارنده‌ي بالقوه‌اي براي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس، اشريشيا كولي و يِرسينيا اِنتروكوليتيكا تشخيص داده شد. حداقل غلظت بازدارندگي عصاره مذكور در مقابل سالمونلا انتريتيديس، 4 ميلي‌گرم در ميلي‌ليتر بوده و باعث كاهش بيشتر از يك فاز لگاريتمي براي ليستريا منوسيتوژنز در ماهي طي نگهداري در دماي ˚C 4 نيز گرديده است. آناليزهاي تركيبات شيميايي گياهان، وجود بازدارنده‌هاي فعال را در پوست انار، شامل تركيبات فنولي و فلاوونوئيدها آشكار كرده است و فعاليت عصاره بدست آمده به ميزان بالاي تركيبات فنولي نسبت داده مي‌شود.

متن کامل مقاله