عنوان
بررسی تاثیر متیل جاسمونات، گرمادهی متناوب و کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی سرد میوه انار رقم گاودماغ کوهدشت
نویسنده (گان)
حمید احمدی فخر-
چکیده مقاله
چکيده نگهداري محصولات باغباني در سردخانه يکي از مهمترين روش¬¬هاي نگهداري و عرضه طولاني مدت آنها مي¬باشد. در اين تحقيق تيمارهاي متيل جاسمونات (24 ميکروليتر در ليتر)، کلريد کلسيم (2 درصد) و گرمادهي متناوب (به صورت هر 6 روز يک روز در دماي 20 درجه سانتي¬گراد) بر روي ميوه¬هاي انار رقم گاودماغ کوهدشت اعمال و به مدت 4 ماه در دماي پايين (دماي 2درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 80 درصد) نگهداري شدند. بررسي صفات كيفي و کمي ميوه¬هاي تيمار شده طي دوره نگهداري و نيز پس از پايان دوره انبارداري، بعد از 3 روز نگهداري در دماي 20 درجه و رطوبت نسبي 70 درصد به منظور اعمال شرايط عمر قفسه¬اي انجام گرفت. استفاده از تيمار متيل جاسمونات به تنهايي و نيز همراه با کلريد کلسيم سبب کمترين درصد کاهش وزن، کمترين ميزان نشت الکتروليت و نيز بيشترين ميزان ويتامين سي در آب انار شد. همچنين بيشترين ميزان آنتوسيانين با اعمال تيمار گرمادهي متناوب به دست آمد. در مجموع اعمال تيمار متيل جاسمونات به تنهايي و يا همراه با کلريد کلسيم به عنوان موثرترين تيمار در حفظ صفات کيفي و کمي ميوه انار در طول انبارماني سرد، شناخته شد.

متن کامل مقاله