عنوان
تعیین خواص حرارتی انار رقم آلک
نویسنده (گان)
سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی- محمد حسین کیانمهر- محمد مهرانزاده-
چکیده مقاله
بمنظور طراحي تجهيزات نگهداري وانبارداري انار، گرماي ويژه و هدايت گرمايي قسمتهاي مختلف (پوست ،پي،دانه و هسته ) انار (رقم آلک) در گستره رطوبتي 2/34% تا 1/80% (بر پايه تر) وچهار دماي (18،13،8،3) درجه سانتيگراد بررسي شد. روش ميکسچر براي اندازه¬گيري گرماي ويژه، روش پراب بمنظور تعيين هدايت حرارتي پوست و پي انار و روش سيم داغ براي اندازه¬گيري هدايت حرارتي دانه انار استفاده شد. با افزايش دما و رطوبت، گرماي ويژه بطور خطي براي دانه، پوست و پي انار در محدوده 127/1 تا 789/2، 516/1 تا 411/3 ، 931/0 تا 066/3 افزايش يافت. مقادير هدايت گرمايي براي پوست، پي و دانه بترتيب در محدوده 1524/0 تا 4218/0، 1481/0 تا 451/0 و 131/0 تا 4204/0 تعيين شد، آناليز واريانس نشان داد که محتوي رطوبتي و دما تاثير معني¬داري بر روي گرماي ويژه و هدايت گرمايي تمامي قسمتهاي انار داشتند، هرچند اثر محتوي رطوبتي در مقايسه با دما بيشتر بود. براي پيش بيني تغييرات گرماي ويژه و هدايت حرارتي انار برحسب تابعي از دما و رطوبت از مدلهاي رگرسيون بامقادير بالاي استفاده شد.

متن کامل مقاله