عنوان
بررسی بازار صادراتی انار ایران با تاکید بر اصل مزیت نسبی صادراتی
نویسنده (گان)
پگاه پلنگی-
چکیده مقاله
انار يکي از محصولات باغي قابل تجارت است که بخشي از صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي دهد. و توليد و صادرات آن در سنوات گذشته داراي نوسان بوده است. در اين مطالعه با استفاده از شاخص هاي RCA و RSCA مزيت صادراتي انار ايران در مقابل رقبا اندازه گيري و بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد اگر چه در دوره مورد بررسي (2000 – 2008) انار ايران داراي مزيت نسبي بوده است اما روند بسيار نامنظمي داشته است و در سالهاي پاياني رشد منفي را نشان مي دهد و ميزان صادرات نيز کاهش يافته است. همبستگي منفي و معنادار بين معيار RCA انار ايران و کشورهاي اسپانيا، تايلند، فرانسه، هنگ کنگ، چين، مکزيک و مالزي نشان مي دهد که اين کشورها رقباي جدي صادرات انار ايران هستند و مي توانند سهم بازار جهاني صادرات ايران را با استفاده تکنولوژي تحت شعاع قرار دهند. در تابع تقاضاي صادرات متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، نرخ ارز حقيقي و نسبت قيمت جهاني انار به قيمت صادراتي آن اثر مثبت و معنادار بر تقاضاي صادرات انار دارند.

متن کامل مقاله