عنوان
بهینه¬سازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار
نویسنده (گان)
زهرا نعمتی- علی تهرانی فر- محمد فارسی- امین میرشمسی- حسین نعمتی-
چکیده مقاله
گياهاني که منابع توليد محصولات طبيعي يا مواد زيستي فعال هستند، مقادير زيادي از متابوليت‌هاي ثانويه حائز اهميت در نظر صنعت و پزشکي، توليد مي‌کنند. به دليل وجود پلي‌ساکاريدها، پلي‌فنل‌ها و ديگر متابوليت‌هاي ثانويه درعصاره سلولي اين گياهان، فرآيند استخراج اسيدهاي نوکلئيک و پروتئين وآماده‌سازي DNA، در آن‌ها با مشكلاتي روبرو است. به دليل نبود روشي مناسب جهت استخراج DNAي ژنومي در انار، در اين تحقيق با بررسي و مقايسه چندين روش استخراج DNA سعي در ارائه روشي بسيار ساده، کم هزينه، کارآمد و با عملکرد مناسب براي استخراجDNA در گياه انار شده است. در اين روش از CTAB و غلظت‌هاي بالاي نمک NaCl به منظور حذف پلي‌ساکاريدها، اضافه نمودن PVP به نمونه‌هاي گياهي جهت حذف مواد پلي‌فنلي و اضافه نمودن کلريدليتيم براي از بين بردن RNA، استفاده شد. نسبت جذب نوري A260/280 در روش اسپکتروفتومتري در حدود 8/1-7/1 بود. همچنين غلظت DNAي حاصل به طور متوسط به ميزان µg200، به ازاء هر گرم بافت تازه برگي به‌ دست آمد.

متن کامل مقاله