عنوان
بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی
نویسنده (گان)
علی تهرانی فر- زهرا نعمتی- مهدی زارعی- امین میرشمسی- حسین نعمتی-
چکیده مقاله
ايران مرکز پيدايش و تنوع انار (Punica granatum L.)محسوب مي‌شود که داراي غني‌ترين ذخاير ژنتيکي در جهان مي باشد. به منظور پرورش درختان ميوه به طور اقتصادي و مديريت کارآمد کلکسيون، اطلاع از تنوع ژنتيکي اين گياهان ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين با وجود مطالعات پراکنده انجام شده مبتني بر نشانگرهاي مولکولي بر روي تعداد اندکي از ارقام انار ايراني، ابهاماتي در خصوص ميزان تنوع ژنتيکي اين گياه ارزشمند وجود دارد. بدين منظور از نشانگرهاي مبتني بر خصوصيات ميوه جهت بررسي تنوع و رابطه خويشاوندي 31 رقم انار استفاده شد و با داده‌هاي حاصل از نشانگرهاي مولکوليAFLP مورد مقايسه قرار گرفت، نتايج نشان داد که همبستگي بسيار کمي بين داده‌هاي نشانگرAFLP و نشانگرهاي مبتني بر خصوصيات ميوه وجود دارد. از آنجايي که اکثر ويژگي¬هاي ميوه مورد بررسي قرار گرفت، امّا ارزيابي ضعيف تنوع و همبستگي پايين بين نتايج حاصل از داده هاي فيزيکوشيميايي و نتايج بدست آمده از نشانگرAFLP مي تواند دليل کارايي پايين اين ويژگي¬ها در طبقه بندي و بررسي تنوع در انار باشد، بنابراين بررسي‌هاي مولکولي و مورفولوژيکي بيشتر با هدف درک بهتري تعيين تنوع ارقام ضروري به نظر مي‌رسد.

متن کامل مقاله