عنوان
مطالعه تاثیر جمع آوری انارهای آلوده در زمستان روی میزان فعالیت پارازیتوئیدهای مرحله لاروی کرم گلوگاه انار در سه منطقه ورامین، قم و ساوه
نویسنده (گان)
حسین کیشانی فراهانی- سید حسین گلدانساز-
چکیده مقاله
با توجه به اينکه کرم گلوگاه انار زمستان را غالباً در داخل انارهاي ريخته شده در زير درخت و يا باقيمانده بر روي درخت مي گذراند جمع آوري و انهدام انارهاي پوسيده جهت تقليل خسارت اين آفت توصيه شده است. به همين منظور مطالعه حاضر جهت بررسي اثرات منفي اين روش روي ميزان پارازيتيسم مرحله لاروي کرم گلوگاه انار در زمستان سال هاي 85 و 86 در سه منطقه قم، ورامين و ساوه انجام شد. بر اساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد که ميزان پارازيتيسم در منطقه ورامين در هر دو سال85 و 86 نسبت به دو منطقه ديگر بالاتر است و کمترين ميزان پارازيتيسم در ساوه مي باشد. در هر سه منطقه انارهاي بالاي درخت، مكان مناسب تري نسبت به انارهاي ريخته شده روي زمين، براي فعاليت زنبورهاي پارازيتوئيد بود و ميزان پارازيتيسم در اين انارها بيشتر بود. ميزان آلودگي به کرم گلوگاه انار در هر سه منطقه در انارهاي ريخته شده در پاي درخت بيشتر از انارهاي روي درخت بود. مشخص گرديد که جمع آوري انحصاري انارهاي آلوده ريخته شده در پاي درخت باعث افزايش معني دار درصد پارازيتيسم در سال بعد مي شود.

متن کامل مقاله