عنوان
بررسی میزان نگهداری پاجوش انار و مدیریت آن بعداز سرمای زمستان 1386 د رخراسان رضوی
نویسنده (گان)
محمدرضا عجمی خالص-
چکیده مقاله
ميزان تحمل انار به درجه حرارت هاي پايين و هواي سرد بسته به رقم مورد کشت و نيز نحوه وقوع سرما متفاوت است. با اين حال سرماي زمستانه چنانچه ناگهاني و با دوام باشد ( مانند آنچه در زمستان 1386 رخ داد ) و دما به 15-12 درجه زير صفر کاهش يابد ، باعث خشکيدگي قسمت هاي هوايي درخت خواهد شد. بطوريکه گاهي چاره اي جز کف بر کردن درختان وجود ندارد. با توجه به شرايط حادث شده در مناطق انارکاري استان خراسان رضوي در سال 1386 و لزوم کف بر نمودن باغهايي که بطور کامل اندامهاي هوايي آنها خشک شده است در بررسي بعمل آمده موارد ذيل به عنوان قسمتي از مباني مديريتي باغات مذکور توصيه مي گرددو به عنوان تجربه اي مفيد محسوب مي شود. - درختان خسارت ديده از پايين ترين نقطه ممکن در سطح خاک بايستي کف بر شوند. - اطراف پاجوش ها و فضاهاي خالي با خاک نرم پوشش داده شود. - در پايان فصل رشد تعداد 10 عدد پاجوش باقي گذاشته و مابقي حذف گردد. - در سال آتي 3 تا 5 پاجوش بسته به شرايط منطقه نگهداري شود و مابقي حذف گردد. - در مناطق بادخيز پاجوش ها با نخ ضخيم بهم بسته شوند.

متن کامل مقاله