عنوان
بررسی صفات مورفولوژیکی 30 رقم انار مرغوب ایران از طریق تجزیه به عامل ها
نویسنده (گان)
جواد پور رضایی- محمدعلی عسگری- مهدی محمدزمانی-
چکیده مقاله
روش تجزيه به عامل ها، روشي عمومي براي تجزيه داده ها است که براي بررسي روابط بين متغيرها به کار مي رود. به منظور بررسي و مقايسه صفات مورفولوژيک ارقام مرغوب انار ايران آزمايشي با استفاده از 30 رقم برتر که از کلکسيون انار يزد تهيه شده بود انجام گرفت. در اين آزمايش صفاتي همانند خاردهي نرک، شکل ميوه، پاشنه دار بودن، رنگ پوست، تراکم پرچم، رنگ آريل، اندازه آريل، چسبندگي آريل به پوست، سختي هسته، ضخامت پوست، وزن 100 آريل ، شکل تاج ميوه، طول تاج ميوه، قطر تاج ميوه، طول دمبرگ، کلروفيل برگ، رنگ دمبرگ، شکل نوک برگ ، شکل پهنک، ميزان آنتوسيانين، TA، PH وTSS ميوه مورد بررسي و آناليز قرار گرفت. براي تعيين تعداد عامل هاي اصلي از تجزيه فاکتور استفاده شد .نتايج تجزيه به عامل هاي اصلي نشان داد صفات مربوط به شکل ظاهري ميوه و خصوصيات کمي برگ و TA از اجزاي اصلي تشکيل دهنده عوامل اصلي مي باشند. اين صفات موثر در 13 عامل اصلي قرار گرفتند که توانستند در مجموع 80/81 درصد کل واريانس را توجيه کنند در اين بين بيشترين نقش را صفات مربوط به عامل اول با 62/13 درصد دارا بود.

متن کامل مقاله