عنوان
تاثیر محلول¬پاشی کودهای آلی حاوی اسید¬های آمینه ضروری بر عملکرد و کیفیت انار(Punica granatom) رقم نادری کشت شده تحت شرایط تنش آبی
نویسنده (گان)
سکینه حسن¬زاده-
چکیده مقاله
اين پژوهش در قالب طرح اسپليت پلات بر پايه بلوك¬هاي كامل تصادفي به منظور بررسي تاثير مواد آلي (حاوي اسيد هاي آمينه) بر عملکزد و کيفيت درختان انار رقم نادري 12 ساله اي که که تحت شرايط تنش خشكي در قم طي دو سال اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري 3 سطح (در کرتهاي اصلي) وتيمارها ي مواد آلي 3 سطح (در کرتهاي فرعي) و هر تيمار 3 تکرار و در هر تکرار 5 نمونه درخت انار در نظر گرفته شد. کرتهاي اصلي(عامل فرعي) در 3 سطح آبياري نرمال با 100 درصد نياز آبي،تنش آبياري با 75 درصد نياز آبي و تنش آبياري با 50 درصد نياز آبي اجرا خواهد شد و کرتهاي فرعي (عامل اصلي) شامل 3 تيمار ( تيمار1 (تنها محلولپاشي با يک کود)، تيمار2 ( تيمار ترکيبي کودها به صورت محلولپاشي واستفاده در آب آبياري) و شاهد ( عدم استفاده از فرآورده هاي آلي) وجود دارد يک طرح خواهد شد. نتايج نشان دادکه صفات رويشي از قبيل ارتفاع درخت، قطر تنه(محل يقه)، رشد رويشي شاخه¬هاي سال جاري و صفات زايشي از قبيل ميزان گلدهي، تعداد ميوه در هر درخت، وزن ميوه، عملکرد درخت، نسبت اسيديته به قند ميوه و ميزان آنتوسيانين بطور معني دار تحت تاثير استفاده از مواد حاوي اسيد هاي آمينه قرار مي گيرند، و حتي اين مواد كاهش اثرات تنش خشكي را كاهش مي دهند.

متن کامل مقاله